تعداد مقالات: 671
26. رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی

دوره 10، شماره 24، بهار و تابستان 1384

ایلمیرا دادور


27. تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان "

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1384

علیرضا انوشیروانى


28. بررسی درام تاریخی و سیر تحول آن در ادبیات آلمان

دوره 9، شماره 22، پاییز و زمستان 1383

محمدحسین حدادى


29. نقد اسطوره ای نوشته های کافکا

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1383

بهرام مقدادى


31. چند آوایی در متون داستانی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1383

ژاله کهنمویى پور


32. شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

شهناز شاهین


33. بررسی مقایسه ای صفت در زبان های فارسی و آلمانی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1382

پرویز البرزى ورکى


34. اصطلاحات زبانشناسی و مشکل تعدد معادل ها در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1381

فضل الله بدرى زاده؛ منیژه یوحنایى


35. مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف

دوره 9، شماره 19، پاییز و زمستان 1383

بهرام زینالى


36. بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

گئورگى ولاد یمیرویچ ماسکوین؛ جان الله کریمى مطهر


38. نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی

دوره 10، شماره 27، پاییز و زمستان 1384

سید محمد مرندی


39. جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته

دوره 11، شماره 30، بهار و تابستان 1385

محمد حسین حدادی


40. نظریه هرج و مرج به عنوان الگوی انتقادی و باز نمودی:

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1384

اسفندیار اسفندی


41. مقایسة ضمایر تهی درون گروه های اسمی در فارسی و ایتالیایی

دوره 10، شماره 28، پاییز و زمستان 1384

زهرا اسماعیلی فرد


42. خنده در تئاتر

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1383

شهناز شاهین


44. بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1385

یدالله آقاعباسی


46. پدیده دوزبانگی: عامل بازدارنده یا تقویت کننده؟

دوره 11، شماره 32، بهار و تابستان 1385

نسرین بحرینی


48. نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان

دوره 11، شماره 35، پاییز و زمستان 1385

میریلا احمدی


49. آشکارسازی یک واحد خاص تحلیل مضمونی در دوربین عکاسی

دوره 11، شماره 36، پاییز و زمستان 1385

اسفندیار اسفندی