اصطلاحات زبانشناسی و مشکل تعدد معادل ها در زبان فارسی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، بررسی آماری میزان یکدستی، هماهنگی میان آن دسته از معادل های فارسی است که در برخی از کتاب ها و مقاله ها، برابر اصطلاحات انگلیسی زبان شناسی ارائه گردیده اند. همچنین سعی شده است مشکلات ناشی از تعددو کثرت معادل ها مورد بررسی قر ار گرفته، پیشنهادهایی در جهت یکسانی و یکنواختی آنها مطرح گردد. در بخش او ل این مقاله به بررسی معادل های به کاررفته در 10 کتاب مختلف در زمینهء زبان شناسی پرداخته ایم و آنها را از حیث یکسانی یا تفاو ت معادل ها، با یکدیگر مقایسه کرده ایم. در مرحله بعدی به بررسی و اژه نامه های زبان شناسی که در آن تقریبا از 90 منبع مختلف برای أنتخاب معادل ها استفاده شده پرد اخته ایم که با شمارش و آمارگیری معادل های به کار رفته در آن، در واقع 90 منبع مختلف از نظر تعداد معادل ها مورد تجزیه، تحلیل قرار گرفته اند. در بخش بعدی جهت دستیابی به نتایج دقیق تر به بررسی آماری دو کتاب با موضوعی مشترک پرداخته شده است. سر انجام، بخش پایانی این مقاله به نتیجه گیری اختصاص دارد که در آن پیشنهادهایی در جهت یکسان سازی معادل ها ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper is an attempt to investigate the uniformity and homogeneity of Persian equivalents of English linguistic terms as proposed in a variety of books and articles.
The provided evidence indicates that in many cases equivalents are not consistent and uniform. The multiplicity of Persian linguistic terms might cause obscurity and confusion. Finally, a few hints are suggested as to how to avoid such ambiguities and achieve Uniformity in our lexicography of linguistic terms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lexicography
  • Linguistics
  • Uniformity of Persian Equivalents