نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون های جزء به جزء نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • آزمون های کل نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • آموزش شیوه های آموزش زبان و به کارگیری دستور در روش های سمعی- بصری ساخت یکپارچهSGAV [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • آوا واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه [دوره 7، شماره 13، 1381]

ا

 • اجزاء جمله مقدمه ای بر مبانی علم نحو روسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • ادبیات آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • ادبیات انگلیسی بررسی مجموعهء چکیدهء پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتهء ادبیات انگلیسی موجود در گروه انگلیسی دانشگاه تهران از اکتبر 1988 تا دسامبر 2000 [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • ادبیات تطبیقی ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدن ها [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • ادبیات داستانی بررسی تأثیر سفر بر ادبیات داستانی فرانسه در قرن هجدهم میلادی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • ادبیات رمانتیک سفر و پندارهای قالبی دربارهء شرق در آثار رمانتیک فرانسه [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • ادبیات شرقی سفر و پندارهای قالبی دربارهء شرق در آثار رمانتیک فرانسه [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • ادراکات زبانشناسی و مطالعات میان رشته ای [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • ایران و تاریخ تأثیر سفرنامه های فرانسوی مربوط به ایران بر ذهنیت خوانندگان در قرن هجدهم [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • ایران و سفرنامه ها تأثیر سفرنامه های فرانسوی مربوط به ایران بر ذهنیت خوانندگان در قرن هجدهم [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • ایران و فیلسوفان عصر رو شنگری تأثیر سفرنامه های فرانسوی مربوط به ایران بر ذهنیت خوانندگان در قرن هجدهم [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • ایران و مسیحیت تأثیر سفرنامه های فرانسوی مربوط به ایران بر ذهنیت خوانندگان در قرن هجدهم [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • ارداویرإف نامه بررسی چهار سفر روحانی و معنوی به دنیای پس از مرگ (ارداویراف نامه، رویای صادقه، رسالهء آموزش، کمدی الهی) [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • اردوگاه کار اجباری روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • اسطوراج ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدن ها [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • اسطوره فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • اسطوره های جدید بررسی تأثیر سفر بر ادبیات داستانی فرانسه در قرن هجدهم میلادی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • افکار فلسفی نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • الگو‌برداری آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • انواع ادبی ژرار دو نروال و سفر از منظر ادبیات [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • اهداف آموزشی نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی [دوره 7، شماره 13، 1381]

پ

 • پایایی نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • پایان نامه بررسی مجموعهء چکیدهء پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتهء ادبیات انگلیسی موجود در گروه انگلیسی دانشگاه تهران از اکتبر 1988 تا دسامبر 2000 [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • پایان و ند تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • پادافره بررسی چهار سفر روحانی و معنوی به دنیای پس از مرگ (ارداویراف نامه، رویای صادقه، رسالهء آموزش، کمدی الهی) [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • پیام نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • پسو ند تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • پیشوند تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • پی واژ تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • پیوستگی گفتمانی نقش نما های گفتمان مقایسة نقش نمای but در زبان انگلیسی با نقش نمای اما در زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]

ت

 • تالستوی پژوهشی در شخصیت پردازی، شیوه، و نوع توصیف موضوعات در ادبیات روسیه (بررسی موردی داستان های آنتون چخوف در مقایسه با آثار نیکلای گوگول، فئودور داستایفسکی و لف تالستوی) [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • تحلیل گفتمان نقش نما های گفتمان مقایسة نقش نمای but در زبان انگلیسی با نقش نمای اما در زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • ترا ژدی سفر در دنیای نمایش [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • ترتیب اصلی کلمات ترتیب اصلی کلمات در جملات ساده و جفت های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • تعامل مکالمه‌ا‌ی تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • تفکر عقلانی عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • تک واژ تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • تمایلات جهانی ترتیب اصلی کلمات در جملات ساده و جفت های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • تنهایی علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • تو صیف موضوعات پژوهشی در شخصیت پردازی، شیوه، و نوع توصیف موضوعات در ادبیات روسیه (بررسی موردی داستان های آنتون چخوف در مقایسه با آثار نیکلای گوگول، فئودور داستایفسکی و لف تالستوی) [دوره 7، شماره 12، 1381]

ج

 • جامعة زبانی تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • جاودانگی آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • جفت همبستگی ترتیب اصلی کلمات در جملات ساده و جفت های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • جنسیت تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 7، شماره 12، 1381]

چ

 • چخوف پژوهشی در شخصیت پردازی، شیوه، و نوع توصیف موضوعات در ادبیات روسیه (بررسی موردی داستان های آنتون چخوف در مقایسه با آثار نیکلای گوگول، فئودور داستایفسکی و لف تالستوی) [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • چکیده بررسی مجموعهء چکیدهء پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتهء ادبیات انگلیسی موجود در گروه انگلیسی دانشگاه تهران از اکتبر 1988 تا دسامبر 2000 [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • چندجوشی رده شناسی ساخت واژی [دوره 7، شماره 12، 1381]

خ

 • خطا واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه [دوره 7، شماره 13، 1381]

د

 • داستا یفسکی پژوهشی در شخصیت پردازی، شیوه، و نوع توصیف موضوعات در ادبیات روسیه (بررسی موردی داستان های آنتون چخوف در مقایسه با آثار نیکلای گوگول، فئودور داستایفسکی و لف تالستوی) [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • دانته بررسی چهار سفر روحانی و معنوی به دنیای پس از مرگ (ارداویراف نامه، رویای صادقه، رسالهء آموزش، کمدی الهی) [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • درام خانوادگی علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • درک مطلب تأثیر تمرین از راه شنوایی بر مهارت های کلی زبان [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • درون تصریفی رده شناسی ساخت واژی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • دستو ر شیوه های آموزش زبان و به کارگیری دستور در روش های سمعی- بصری ساخت یکپارچهSGAV [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • دستور زبان زبانشناسی و مطالعات میان رشته ای [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • دیوان تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • دورة روشنگری عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 7، شماره 12، 1381]

ر

 • رده بندی وراثتی رده شناسی ساخت واژی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • رده شناسی ایدآل رده شناسی ساخت واژی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • رمانتیسم تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • رمان فرانسه بررسی تأثیر سفر بر ادبیات داستانی فرانسه در قرن هجدهم میلادی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • روایی نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • رویای صادقه بررسی چهار سفر روحانی و معنوی به دنیای پس از مرگ (ارداویراف نامه، رویای صادقه، رسالهء آموزش، کمدی الهی) [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • روان شناسی زبانشناسی و مطالعات میان رشته ای [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • روده شناسی مدرج رده شناسی ساخت واژی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • روش شیوه های آموزش زبان و به کارگیری دستور در روش های سمعی- بصری ساخت یکپارچهSGAV [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • روش یادگیری تأثیر تمرین از راه شنوایی بر مهارت های کلی زبان [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • رو ش تحقیق بررسی مجموعهء چکیدهء پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتهء ادبیات انگلیسی موجود در گروه انگلیسی دانشگاه تهران از اکتبر 1988 تا دسامبر 2000 [دوره 7، شماره 13، 1381]

ز

 • زبان آموزی تأثیر تمرین از راه شنوایی بر مهارت های کلی زبان [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • زبان د وم تأثیر تمرین از راه شنوایی بر مهارت های کلی زبان [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • زبان روسی بررسی و تحلیل وی‍‍‍ژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی در مقایسه با مصدر زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • زبان فارسی بررسی و تحلیل وی‍‍‍ژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی در مقایسه با مصدر زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • زبان فرانسه واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • زبان‌گونة جنسیتی تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 7، شماره 12، 1381]

س

 • ساختارهای نحوی بررسی و تحلیل وی‍‍‍ژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی در مقایسه با مصدر زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سا خت یکپا رچه شیوه های آموزش زبان و به کارگیری دستور در روش های سمعی- بصری ساخت یکپارچهSGAV [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سالژنیتسین روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سعة صدر و گذشت عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سفر بررسی تأثیر سفر بر ادبیات داستانی فرانسه در قرن هجدهم میلادی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سفر سفر در دنیای نمایش [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سفر نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سفر در ادبیات ژرار دو نروال و سفر از منظر ادبیات [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سفرط پندارهای قالبی سفر و پندارهای قالبی دربارهء شرق در آثار رمانتیک فرانسه [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سفرنامه نو یسی ژرار دو نروال و سفر از منظر ادبیات [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سمعی- بصری شیوه های آموزش زبان و به کارگیری دستور در روش های سمعی- بصری ساخت یکپارچهSGAV [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • سنجش آموزش نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی [دوره 7، شماره 13، 1381]

ش

 • شرقی تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • شنوا یی تأثیر تمرین از راه شنوایی بر مهارت های کلی زبان [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • شوخوف روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ [دوره 7، شماره 12، 1381]

ع

 • عاشق غریب بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • عشق بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • عشق عرفانی تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 7، شماره 12، 1381]

غ

 • غربی تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • غیربومی سفر و پندارهای قالبی دربارهء شرق در آثار رمانتیک فرانسه [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • غریزه آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس [دوره 7، شماره 12، 1381]

ف

 • فارسی زبانان واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • فرای فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • فرهنگ فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 7، شماره 12، 1381]

ق

 • قالبی سفر و پندارهای قالبی دربارهء شرق در آثار رمانتیک فرانسه [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • قرن نوزدهم ژرار دو نروال و سفر از منظر ادبیات [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • قرن هجدهم بررسی تأثیر سفر بر ادبیات داستانی فرانسه در قرن هجدهم میلادی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • قصه بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]

ک

 • کاسیرر فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • کمدی سفر در دنیای نمایش [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • کمدی الهی بررسی چهار سفر روحانی و معنوی به دنیای پس از مرگ (ارداویراف نامه، رویای صادقه، رسالهء آموزش، کمدی الهی) [دوره 7، شماره 13، 1381]

گ

 • گروه واژه مقدمه ای بر مبانی علم نحو روسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • گویشور زبان تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • گوگول پژوهشی در شخصیت پردازی، شیوه، و نوع توصیف موضوعات در ادبیات روسیه (بررسی موردی داستان های آنتون چخوف در مقایسه با آثار نیکلای گوگول، فئودور داستایفسکی و لف تالستوی) [دوره 7، شماره 12، 1381]

ل

 • لرمانتف بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • لرمانتف علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • لسینگ عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 7، شماره 12، 1381]

م

 • میان و ند تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • متغیر زبان‌شناختی تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • میزان کلام تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • مشکل تعداد معادل ها اصطلاحات زبانشناسی و مشکل تعدد معادل ها در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • مصدر بررسی و تحلیل وی‍‍‍ژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی در مقایسه با مصدر زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • مطالعات زبانشناسی و مطالعات میان رشته ای [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • معادل های فارسی اصطلاحات زبانشناسی و مشکل تعدد معادل ها در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • معنا شناسی زبانشناسی و مطالعات میان رشته ای [دوره 7، شماره 13، 1381]

ن

 • نیاز زمان نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • نثر بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • نروال ژرار دو نروال و سفر از منظر ادبیات [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • نسبت نحوی مقدمه ای بر مبانی علم نحو روسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • نقش نماهای گفتمان نقش نما های گفتمان مقایسة نقش نمای but در زبان انگلیسی با نقش نمای اما در زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • نماد فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • نما یش سفر در دنیای نمایش [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • نمایشنامة ناتان حکیم عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • نمایش‌نامه علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • نوع ادبی بررسی مجموعهء چکیدهء پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتهء ادبیات انگلیسی موجود در گروه انگلیسی دانشگاه تهران از اکتبر 1988 تا دسامبر 2000 [دوره 7، شماره 13، 1381]

و

 • واحد نحوی مقدمه ای بر مبانی علم نحو روسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • واژه نامه زبان شناسی اصطلاحات زبانشناسی و مشکل تعدد معادل ها در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • واکاوی واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • وجدان ناخود آگاه همگانی ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدن ها [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • ویژگی دستوری بررسی و تحلیل وی‍‍‍ژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی در مقایسه با مصدر زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]

ه

 • هجرت تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • هدف نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • همبسته فعلی ترتیب اصلی کلمات در جملات ساده و جفت های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • همبسته مفعول ترتیب اصلی کلمات در جملات ساده و جفت های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • همسانی درون مایه ها ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدن ها [دوره 7، شماره 13، 1381]

ی