نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

نویسنده

چکیده

امروزه آزمون ها به عنوان یکی از قوی ترین و در عین حال خطرناک ترین و سیله اعمال قدرت در سطوح مختلف آموزش، پرورش مورد استفاده قرار می گیرند. موارد متعدد استفاده از آزمون ها در تصمیم گیری های مختلف از قبیل سنجش دانش و معلومات افراد، سنجش توانایی افراد در انجام، وظایف محوله درآینده، اعطای گواهینامه های مختلف، انتخاب افراد صالح برای شغل های متفاو ت و بالاخره صدور مجوز برای ادامهء تحصیل دانش آموز ان و دانشجویان، مسئلهء آزمون و آزمون سازی را به صورت یک پدیدهء پیچیده در آموزش و پرورش امروز در آورده است.
یکی از مهم ترین کاربردهای أزمون ها، گزینش دانشجو برای مقاطع مختلف تحصیلی است. این کار مسئولیت خطیری است که هر چه در سطوح بالاتر انجام گیرد، از اهمیت و پیچیدگی بیشتری هم برخوردار می شود. اهمیت ویژهء این امر به دلیل سرمایه گذاری عظیم مالی و فکری بر رو ی افراد گزینش شده و پیچیدگی بیشتر أن، به دلیل گستردگی مطالب ، علمی مورد سنجش می باشد. به دلیل این گستردگی، پیچیدگی، این مقاله به یکی از صدها رشتهء أموزشی محدود شده است. هدف این مقاله، به طور اخص بررسی دقیق أزمون های زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد و در محدو دهء سه سؤال زیر می باشد.
ا- محتو ای أزمون های کارشناسی ارشد رشتهء زبان أنگلیسی باید چگونه باشد؟
پاسخ به این سؤال از طریق تجزیه و تحلیل دقیق مطالب درسی مقاطع پایین تر امکان پذیر است.
2- محتوای آزمون های کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی موجود چگونه است؟
پاسخ به این سؤال نیاز به تجزیه و تحلیل آزمون های چند سال اخیر د ارد.
3- چگونه باید بین آنچه که هست، آنچه که باید باشد، ارتباط منطقی ایجاد کرد؟
در پاسخ به این سؤال راهکارهای عملی جهت تهیه، تدوین آزمون های کارشناسی ارشد که از اصول علم آزمون سازی بهره می گیرد، ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nowadays, tests are implemented as a powerful and at the same time a dangerous tool at different levels of education. The variety of decisions in determining the achievement level of the learners, their success in future careers, issuing certificates, and designating the right people for the right professional positions, and admission to universities have made testing a complex phenomenon.
One of the significant functions of tests is admitting students for pursuing their studies at different levels of higher education. This is an important responsibility on the side of the authorities which gets more serious and complex as the level of admission elevates. It gets more serious because the higher the level of education, the more investment is needed. It gets more complex because higher levels of knowledge should be tested. Due to this seriousness and complexity, this paper is limited to one of the many majors at the MA level. More specifically, the purpose of this paper is to examine the MA tests for the TEFL majors. The procedures followed will be an attempt to answer the following questions:
1. What should be the ideal quality and quantity of the MA tests in TEFL?
2. What is the quality of MA tests in TEFL at present?
3. How should the gap between the ideal and reality be filled?
In answering these questions, certain suggestions are made to improve the quality and scientific characteristics of the tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete Point Tests
  • Educational Measurement
  • Educational Objectives
  • Integrative Tests
  • reliability
  • Validity