تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی

نویسنده

چکیده

با کمک علم تکوا ژشناسی می تو انیم اجزاتشکیل دهندهء یک واژه رامورد تحلیل وبررسی قر ار دهیم. تک واژهای زبان روسی از لحاظ تعد اد غنی تر از زبان فارسی می باشند. برای برخی از تک واژهای زبان روسی در زبان فارسی و بالعکس، نمی توان معادل یافت. تک واژهای زبان فارسی به غیر از ریشه و شناسه، عاری از معنی می باشند، در صورتیکه در زبان روسی فقط میان وند عاری از معنی دستوری و لغوی است. وندهایزبان فارسی غیر از پی و اژ که در زبان روسی معادل ند ارد، باعث تبدیل اجزا کلام به یکدیگر می شوند، در صورتی که این مورد درباره برخی از وندهای زبان روسی مصد اق ندأرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Morphemics helps us to study and analyze the structure of lexical items in a language. This area of linguistic study was first introduced in Russian texts by a linguist in 1881. The number of morphemes existing in Russian is more than that in Persian. Some Russian morphemes do not have any equivalents in Persian and vice versa. All Persian morphemes but ‘stems’ and ‘markers’ are meaningless while in Russian only ‘infixes’ are considered without any lexical and grammatical meaning. On the other hand, Persian affixes, except ‘enclitics’ cause a change in part of speech while this does not hold true in the case of some Russian affixes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infix
  • Morpheme
  • Postfix
  • prefix
  • suffix