فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی

نویسنده

چکیده

هدف از نگارش این مقالة توصیفی- تحلیلی، ارتباط ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و عقاید کاسیرر با نورتروپ فرای در زمینة اسطوره است. فرای کوشید تا نظریات خود را دربارة تأثیر اسطوره بر ادبیات، با کمک نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازان قبل از خود بیان کند. با توجه به آرای نظریه‌پردازان‌‌‌‌ معروف اسطوره، نظیر فریزر، فروید ، یونگ ، اشپنگلر و کاسیرر ، به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که فلسفه، آرا و باورهای کاسیرر، تأثیرات بیشتری بر اندیشه‌هـای فرای داشته‌اند. ساختار فکری کاسیـرر دربارة قالب‌های نمادین و چندین قانون او در ارتباط با اسطوره که در این مقاله مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند، باعث تجلی اندیشه‌های فرای در مهم‌ترین اثر او «تشریح نقد» شد. هر چند وی با نظریه‌پردازان اسطوره سر و کار دارد، اما تلاش می‌کند تا به نظریات بنیادین موروثی رونقی دوباره ببخشد، فرض این مقاله بر این است که یکی از جدیدترین قالب‌های نمادین در صحنه ادبیات، نقد ادبی است که با بررسی مجدد نقش اطلاع رسانی اسطوره، نقد جدید ظهور می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of the present research is to explore the relationship of Cassirer's views on myth to that of Northrop Frye. Like other philosophers, he tried to express his views on myth and culture with the assistance of his popular precedents. Among popular myth theorists such as Frazer, Freud, Jung, and Spengler, it seems that Cassirer's view has affected Frye's thought deeply. The construction of Cassirer's thought on symbolic form and also his laws on myth helped Frye to draw on these thoughts in his most important work, Anatomy of Criticism, which is evaluated in this study. Though Frye is concerned with myth theorists, he tries to resurrect the fundamentals of inherited theories. The construction of this article starts with the assumption that literary criticism is the latest symbolic form in the horizon of knowledge and ends with the resurgence of speculations on informing the role of myth, which, in turn, forms new criticism as a new symbolic and formal phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cassirer
  • Culture
  • Frye
  • myth
  • symbol