دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، فروردین 1381 (بهار و تابستان) 
بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف

گئورگى ولاد یمیرویچ ماسکوین؛ جان الله کریمى مطهر