بررسی و تحلیل وی‍‍‍ژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی در مقایسه با مصدر زبان فارسی

نویسنده

چکیده

مصدر یکی از عناصر تشکیل دهندهء واژگان زبان و شکل بنیادین فعل در زبان های مختلف است. از آن جاکه این فریم کلمه در ساختارهای نحوی، در گفتار و نوشتار، دیده می شود، لذا پرداختن به آن از جنبه های ساختار واژگانی، ویژگی های دستوری، و خصوصیات نحوی جالب تو جه می نماید. این تحقیق به بررسی ویژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی و مقایسهء آن با زبان فارسی و یافتن وجوه تشابه و تفاوت آنها پرداخته است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که، با توجه به ویژگی های نحوی مصدر روسی، باید أن را جزء گروه فعلی دانست، در حالی که خصوصیات نحوی مصدر در زبان فارسی شبیه اسم است و باید آن را جزءگروه اسمی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Infinitive, as a component of language, constitutes a basic form of verb in different languages. The study of infinitive from the perspectives of lexical structure and syntactic features attracted the attention of researchers as it is found in syntactic structures of both written and spoken discourse. This study examined the syntactic features of infinitive in Farsi and in Russian in order to find their similarities and differences in these two languages. The results show that on the bases of the syntactical features, infinitive can be regarded as a verb in Russian, whereas it is similar to noun in Farsi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farsi
  • infinitives
  • Russian language
  • syntactic structure