نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا

نویسنده

چکیده

نویسندگان و شاعران ملل مختلف از موضوع سفر برای انتقال پیام های خود به خوانندگان استفاده کرده اند. بعضی از این شاعران و نویسندگان به جنبهء نمادین آن پرداخته اند، عد ه ای به سفر رنگ و بوی عارفانه داده اند، و عده ای هم برای اصلاح و راهنمایی مردم از این موضوع سود برده اند. در ادبیات انگلیس و آمریکا نیز نمونه های فراوانی از این امر دیده می شود. در این مقاله سعی شده است که نمونه هایی از سفر در ادبیات این دوکشور معرفی شود. علاوه بر آن، عناصر یا عواملی که در انتخاب موضوع نقش تعیین کننده داشته اند نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To convey their messages to their readers, writers and poets of different nations have benefitted from the subject of journey or travel. Some of these writers and poets have given the subject a symbolic meaning, others have given it a mystic and spiritual significance, still others have used it to reform and guide the people of their own society. What is almost certain is that from both the writer’s and the reader’s perspectives the subject has been regarded as important.
In English and American literature also one can find many examples in which journey or travel has been used as a background for conveying different messages and ideas. The paper intends to present some of these literary works. Moreover, factors or elements that have played a determining role in the shaping of those literary works will also be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • journey
  • Message
  • necessity of time
  • philosophical ideas
  • Purpose