بررسی مجموعهء چکیدهء پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتهء ادبیات انگلیسی موجود در گروه انگلیسی دانشگاه تهران از اکتبر 1988 تا دسامبر 2000

نویسنده

چکیده

مطالعه و بررسی چکیدهء پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی در دو رهء زمانی 1998 تا 2000 از برخی ابعاد شکلی و موضوعی، موضوع این مقاله است. این پژو هش با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده، جامعهء أماری آن 120 پایان نامه است، در راستای دستیابی به اهداف این پژو هش ده جدو ل توزیع فراوانی برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق طراحی شد که نشان می دادند، در سالهای اولیه تأسیس دانشکده تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد کمتر بوده، نیز به لحاظ شکلی حدود 31 درصد از پایان نامه ها فاقد چکیده میباشند، فصل بندی استاندارد در تعدادی از پایان نامه ها مورد توجه قرار نگرفته است. به لحاظ موضوعی نیز جهت گیری دانشجویان بیشتر معطوف به آثار پدیدآو رندگانی بوده که شیوهء عمدهء تولید ادبی آنها رمان است، همچنین آثار ادبی دو کشور انگلیسی زبان یعنی انگلیس، آمریکا بیشتر از ادبیات سایر ملل مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article offers a review of the abstracts of the M.A. theses. They are the works of graduate students in the field of English Literature at the University of Tehran from October 1988 to 2000. Relying on the library research, 120 theses are studies and statistical analyses are given in ten tables. The study shows some shortcomings in the first years of the activities of the Faculty of Foreign Languages. The number of the theses is very limited and 21 percent of them do not hold any abstract. Some theses do not have the standard format for the chapters and divisions. From the point of the genre and the subjects, most of the researchers have relied on novels. In comparison with the literary works of the nations, special attention is paid to British and American writers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstract
  • English Literature
  • Genre
  • Methodology of Research
  • Thesis