ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدن ها

نویسنده

چکیده

یونگ به وجدان ناخودآگاه فرو ید بعدی تازه افزودو آن را "ناخودآگاه همگانی " نامید. در "و جدان ناخودآگاه همگانی " همهء آرزو ها و أمیال بشری انبار شده، ادبیات که خاستگاهش همین امیال نهفته است،و سیله ای است برای گفتگوی تمدنها، چرأ که بررسی جدی ادبیات نشان می دهد که همهء نویسندگان، هنرمندان در همهء دورأن های تاریخی سخن مشابه می گفتند. به همین دلیل می توان از مضامین مشترک در ادبیات سود جست، برای اثبات این نکته که انسان در همهء دو ران های تاریخی یک سخن را تکرار می کرده است، چون أین سخن در مورد أدیان، ادبیات همهء ملت ها صادق است، بنابراین، برای نزدیک کردن ملت ها و تمدن های جهان به یکدیگر، می توان از ادبیات استفاده کرد.
در این مقاله ضمن بحث دربارهء آراء منتقدانی چون کلود لوی استرو س،وو لاد یمیر پراپ ثابت شده که اساطیر و ادبیات ساخته و پرداختهء ذهن آدمی است، چون کارکرد ذهن آدمیان یکی است، بنابراین مضامین مشترک در ادبیات کلیهء ملت ها ظاهر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Jung added another dimension to Freud’s concept of “the unconscious” and called it “collective unconscious”. All human desires are located in the “collective unconscious” and all artistic creations, including literature are stored there A close study of literature, reveals that all these phenomena and consequently art and literature could be utilized for dialogue among civilizations. Thematic analogues in literature are further proofs for this purpose to demonstrate the fact that all literatures, in all ages, expressed a similar idea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective unconscious
  • Comparative literature
  • mytheme
  • Thematic Analogue