ترتیب اصلی کلمات در جملات ساده و جفت های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود

نویسنده

چکیده

در این مقاله ترتیب اصلی کلمات ((basic word order در گویش گیلکی لنگرود مورد بررسی قر ار گرفته است. نشان د اده ایم که ترتیب اصلی کلمات در این گویش sov است. آنگاه به شناسایی و ر ابطهء جفت های همبستگی در این گویش با ترتیب اصلی کلمات sov پرداخته ایم و در تمام مو ارد، همبستگی های بین آنها را با ارایه مثال بررسی کرده ایم. این مطالعه نشان می دهد که ازمجموعهء چهارده مورد جفت همبستگی معتبرو قابل بررسی در این گویش، نه مورد با ترتیب اصلی کلمات در این گویش، یعنی sov، همبستگی دارد و در پنج مورد، با ترتیب svo همبستگی، جود دارد. این گونه مطالعات در رده شناسی زبانها، بررسی تغییرات زبانی و جهت این تغییرات أهمیت زیادی د ارد. این گونه مطالعهء رده شناسی زبان با بررسی های کاربردشناسی زبان و جمع بندی اطلاعات کهنه و نو و نیز تعیین مبتدا (topic) و خبر (focus) در زبانها نیز وابستگی نزدیک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article examines basic word order in the Gilaki dialect of Langrud. It is shown that basic word order is SOV in this dialect. Then an attempt is made to identify the correlation pairs in the dialect and to correlate them with the SOV order. In all cases the correlation pairs are exemplified by appropriate data from the dialect and compared to SOV order. The study reveals that out of 14 significant cases of correlation pairs in this dialect, 9 cases/orders appropriately correlate with the basic wor4d order of the dialect i.e. SOV, and in 5 cases the correlation pairs do not match the basic word order of the dialect. Such typological studies play an important role in studying it. and direction of language change. They also correlate with pragmatic aspects of language use, and packaging of new and old information, and help to determine topic and focus in the languages of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic Word Order
  • Correlation Pairs
  • Object-Patterner
  • Universal Tendencies
  • Verb-Patterner