واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه

نویسنده

چکیده

تلفظ، کارکرد بسیار مهمی در درک گفتار و انتقال مفاهیم دارد. شمار چشمگیری از ایرانیان که د ر مدارس و دانشگاه ها به یادگیری زبان فر انسه می پردازند، در ماه های آغازین در زمینه تلفظ به خطاهایی چند گرفتار می شوند. این پژوهش به کمک آزمونهای تشخیصی و تولیدی، انواع خطاهای آوا یی فارسی زبانان ر ااستخراج و تجزیه و تحلیل می کند و نیز مشکلات فراگیران زبان فرانسه را در خوشه های ابتدایی واژه ها، انتقال منفی زبان فارسی، یا انگلیسی، واکه های خیشومی، توزیع، جانشینی آواها،و اکه های باز و بسته، کشش ماهیچه ای و... آشکار می نماید. نتایج حاصل أز این واکاوی، پژوهش گر رابه سوی طبقه بندی تازه أی از خطاها، بر حسب درجهء آسانی، راهبری می کند. دستاور دهای این پژوهش فرضیه های واکاوی مقابله ای آواهای زبان فارسی و فرانسه را- مبنا بر آنکه هرچه تفاو تها و ناهمگونی های آواهای این دو زبان ژرف تر باشد، فراگیری آنها پیچیده تر خواهد بود، مورد تردید قرار می دهد. یافته ها، نشانگر آن است که هر چه آواهای زبان فارسی و فرانسه شباهت بیشتری به یکدیگر داشته باشند و از همدیگر کمتر تمیز داده شوند، فراگیر در تشخیص و تولید آنها با دشواری بیشتری روبه رو می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Pronunciation has a significant role in understanding and conveying concepts. A considerable number of Iranians proceed to learn French in universities and undergo some errors in pronunciation in the beginning months.
This research analyzes the different kinds of phonic errors of Persian speakers with the help of diagnostic tests. Based on these tests, the problems of French language learners concerning initial consonant clusters, negative transfer of Persian or English language, nasal vowels, distribution and substitution of phonemes , open and back vowels, and muscular tension are revealed. The results of this study lead the researcher to a new classification of errors based on the degree of easiness.
The findings of this research question this hypothesis of comparative study of Persian and French language that the more dissimilarities and distinction in the phonemes of these two languages, the more complicated and difficult their learning will be. The findings indicate that the more similarity and the less distinction between Persian and French Phonemes, the learners will face more problems in distinguishing and producing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Errors
  • French Language
  • Persian Speakers
  • Phoneme