دوره و شماره: دوره 13، شماره 45 - شماره پیاپی 1000269، شهریور 1387 (نشریه)