دوره و شماره: دوره 13، شماره 45 - شماره پیاپی 1000269، بهار و تابستان 1387 (نشریه)