بررسی تأثیر آموزش بر ارتقای سطح آگاهی زبان‌آموزان از منظورشناسی زبان خارجی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر تأثیر آموزش را بر ارتقای سطح آگاهی زبان‌آموزان ایرانی در زمینة منظورشناسیPragmatics)) در زبان انگلیسی، بررسی می‌کند. به طور خاص، این پژوهش می‌کوشد تفاوت میان دو رویکرد آموزشی تشریحی (Explicit) و تلویحیImplicit) ) را در بهبود سطح منظورشناسی مخالفت‌های Refusals)) زبان‌آموزان فارسی‌زبان، مورد مطالعه قرار دهد. در این پژوهش، پنجاه و چهار زبان‌آموز، با دانش زبانی تقریباً یکسان به طور تصادفی در سه گروه آموزش کنترل، تشریحی، و تلویحی قرار گرفتند. بر خلاف زبان‌آموزان گروه کنترل که آموزشی بی‌ارتباط با اهداف تحقیق را دریافت کردند، فراگیران در دو گروه آزمایش، دو نوع آموزش متفاوت را دریافت کردند. در گروه آموزش تشریحی، زبان‌آموزان توضیحات فرا منظورشناسی Meta-pragmatics))، بازخوردهای مستقیم، و آموزش‌های صریح ارتقاء آگاهی را در زمینة مخالفت‌ها در زبان انگلیسی، دریافت کردند؛ در حالیکه، در گروه آموزش تلویحی، فراگیران تحت آموزش غیرمستقیم و ضمنی قرار گرفتند. هر سه گروه قبل و بعد از دورة شش جلسه‌ای آموزش، در آزمون چند گزینه‌ای تکمیل کلام(Multiple-Choice Discourse Completion Test) شرکت کردند. بررسی‌های آماری نشان داد که ارتباط مستقیمی بین آموزش و سطح منظورشناسی مخالفت‌های زبان‌آموزان ایرانی در زبان انگلیسی وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده آموزش تشریحی بیش از آموزش تلویحی در ارتقاء میزان آگاهی فراگیران فارسی زبان از سطح منظورشناسی مخالفت‌ها در زبان انگلیسی، مؤثر است. بر اساس نتایج این پژوهش به معلمان زبان انگلیسی توصیه می‌شود که راهکارهای آموزش تشریحی را بیش از آموزش تلویحی مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Instructional Intervention on Raising L2 Pragmatic Awareness of EFL Learners

چکیده [English]

This study examines the efficiency of pedagogical intervention in raising L2 pragmatic awareness of the Iranian EFL learners. More specifically, it seeks to investigate the difference between explicit and implicit instructions in improving pragmatic appropriateness of the English refusals by adult Persian native speakers in an EFL classroom context. Fifty-four participants, with approximately the same level of linguistic proficiency, were randomly divided into three groups of Control, Explicit, and Implicit. As the Control group was provided with activities irrelevant to the objectives of the study, the two Experimental groups received two different instructional treatments. While the Explicit group was presented with metapragmatic explanations, direct feedback, and explicit awareness-raising instruction on pragmatic features of English refusals, the participants in Implicit group were provided with indirect instruction and implicit awareness-raising activities. All three groups took a multiple-choice discourse completion test (MDCT) as a pre and post test, before and after the six-session instructional period. The results revealed that instruction improves pragmatic appropriateness of the EFL learners' refusals. Explicit pedagogical approach, in particular, was proved to be more efficient in raising L2 pragmatic awareness of the Iranian English learners. The findings of this study may have helpful implications for material developers and teachers in EFL classrooms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explicit and Implicit Instruction
  • MDCT
  • Pragmatic Awareness
  • Refusal