بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه

نویسنده

چکیده

براساس نظریة نقشگرای آندره مارتینه، نهاد مفهومی جهانی نیست، اما در بسیاری از زبان‌ها می‌توانیم به نقش نهاد اشاره کنیم. به هر حال در هر زبان باید وجود احتمالی آن و ویژگی‌هایش بررسی شود. در زبان ایتالیایی کوتاهترین جمله از نهاد و گزاره تشکیل می‌شود، بنابراین وجود هر دو برای ساخت جمله لازم و بایسته است. مهمترین نقش نهاد، تحقق بخشیدن به گزاره است، به همین دلیل امکان حذف آن وجود ندارد. جایگاه نهاد اجباری در این زبان ثابت است و در شمار کثیری از جمله‌ها به صورت شناسة فعل ظاهر می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان آن را از گزاره جدا کرد. افزون بر این نهاد، در مواقع زیادی عنصر دیگری هم در جمله‌ها ظاهر می‌شود که از حیث شمار و شخص و گاه از نظر جنس با نهاد اجباری مطابقت دارد و مشخصة اصلی آن اختیاری بودن آن است. نهاد اختیاری قابل حذف است و جایگاه ثابتی در جمله ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Subject in Italian Language on the Basis of Martinet's Theory

چکیده [English]

On the basis of Andre Martinet's Functional theory , "subject" is not a universal concept. However we can show the function of subject in many languages, since the probable existence of subject and its properties can be studied and investigated. In Italian language, the shortest sentence contains both subject and predicate. Therefore existence of both is necessary for constructing a sentence.
The most important function of subject is actualization of predicate. For this reason, subject should not be omitted. In Italian, position of obligatory subject is fixed and appears in many sentences as verb endings. So it can not be separated from the predicate.
In addition to this subject, another element often appears too. This new element agrees with the obligatory subject in number, person, and sometimes in gender. But its principal specification is to be arbitrary .This arbitrary subject is omitable and has no fix position in a sentence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionalism
  • Italian language
  • Obligatory Subject
  • predicate
  • subject
  • word order