دوره و شماره: دوره 13، شماره 43 - شماره پیاپی 1877، بهار و تابستان 1387 (نشریه)