ترفندهای ضد ویکتوریایی درام‌نویسی شاو با نگاهی به اسلحه و انسان

نویسنده

چکیده

مقالة تلاشی است برای توصیف اندیشه و تفکر استثنایی شاو در زمینة نمایشنامه و تلاش‌های وی برای زدودن گمان و پندار رمانتیک‌های دورة ویکتوریا. جهان‌بینی، ظرافت طبع و نگاه واقعگرایانة شاو،‌ او را در ردیف نامداران ادبیات انگلستان،‌ به ویژه در گونة نمایشنامه‌نویسی جای می‌دهد، وی گرچه جایگاه شایسته و شخصیت برجسته‌ای داشت، اما مواضع روشنفکرانه‌اش مانع ارتباط تنگاتنگ خوانندگانش با او بود. این مقاله با توضیح اهداف سادة شاو به عنوان یک نمایشنامه‌نویس، تلاش دارد تا پندارهای نادرست را دربارة او بزداید. این مقاله همچنین در بردارندة نگاهی کوتاه بر «اسلحه و انسان» با وام‌گیری جملاتی از آن اثر است که بازتاب دهندة آرای فلسفی شاواند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shaw's Dramatic Stratagems with a Brief Glance at Arms and the Man

چکیده [English]

This article tries to show Shaw's Anti-Victorian strategies with a brief glance at Arms and the Man. Shaw’s exceptional attitude to drama and his efforts to shock the Victorians out of their Romantic illusions became one of his main goals as a dramatist. Shaw’s philosophy, wit and realistic attitude made him one of the most renowned dramatists in English Literature. His name evokes sophistication, dignity, and honor, a privilege and fame unknown to others. Although endowed with a charismatic personality, yet his intellectual stance becomes a barrier between him and his readers, thereby preventing readers from approaching Shaw. This paper attempts to eliminate misconceptions about Shaw, by explaining Shaw’s simple aims and goals as dramatist. The paper also briefly explores Arms and the Man focusing on excerpts reflecting Shaw’s philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arms and the Man
  • Comedy
  • Intellect
  • Morality
  • Shaw
  • Victorians
  • wit