دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، بهار و تابستان 1387 (ویژه نامه روسی)