دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، خرداد 1387 (ویژه نامه روسی)