مسائل آموزش واژه‌سازی روسی در مراکز آموزشی ایران

نویسنده

چکیده

با توجه به این که «واژه» مهم‌ترین مسئله مورد بحث در علم «واژه‌سازی» را تشکیل می‌دهد و به دلیل اهمیت آن در فرایند آموزش زبان روسی، ضرورت مطالعه و بررسی دقیق این مبحث بسیار مهم در آموزش زبان روسی در مؤسسات آموزشی ایران به شدت احساس می‌شود.زبان آموزان ایرانی بدون درک درست این مبحث قادر به تجزیه و تحلیل جمله و در نتیجه قادر به درک آن نخواهند بود.
تجربه عملی تدریس در دانشگاه تهران نشان می‌دهد که زبان‌آموزان ایرانی در یادگیری و درک ساختار تشکیل دهنده واژه دچار مشکل می‌شوند.از آن جا که این مبحث به تفصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد، در مقطع کارشناسی کمتر به آن توجه می شود. در راستای بر طرف ساختن این مشکل، در مقاله حاضر برخی توصیه‌های عملی- کاربردی در مقطع کارشناسی با توجه به دوره چهار ساله آموزش در دانشگاه، پیشنهاد می‌شود.

عنوان مقاله [English]

-