ساختار معنایی جمله و نقش فعل در شکل‌گیری آن

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر مسائل مربوط به تعیین نظام جمله در تشابه ساختاری زبان، قوانین شکل‌گیری ساختار معنایی جمله، ارتباط نظام معنایی جمله با قابلیت معنایی فعل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. فعل به عنوان عنصر اساسی و کلیدی محسوب می‌شود که جریان پیدایش معنی را آشکار می‌سازد و در ارتباط با این مسئله قابلیت ترکیب فعل با دیگر کلمات، نقش عامل‌ها در شکل‌گیری مفهوم جمله، انواع عامل‌ها، نظام عامل‌ها و همچنین پدیده چندپایه‌ایی مورد توجه نگارنده قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

-