دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، پاییز و زمستان 1387 (ویژه نامه روسی)