دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، اسفند 1387 (ویژه نامه روسی)