انواع و نقش مقوله‌های تصوری

نویسنده

چکیده

در مقالة حاضر مسائل مربوط به تعیین موقعیت مقولة تصوری مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. این مقوله به عنوان یک مقوله جامع بررسی می‌شود و اساس اندیشة ساختار زبانی و گسترش آنها در گفتار به‌عنوان یکی از مسائل پیچیده و جالب در علم زبان‌شناسی محسوب می‌شود. تجزیه و تحلیل پیدایش و پیشرفت ساختار زبانی از موضوعات مورد بحث و مطرح به‌شمار می‌آید و اعتبار ویژه در این زمینه به قشر زیرین ذهن‌گرایانه تعلق می‌گیرد. در مقاله سعی می‌شود که انواع و نقش مقولة تصوری به‌عنوان یک شکل اساسی در پروسة تفکر و اندیشه، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-