دوره و شماره: دوره 13، شماره 46 - شماره پیاپی 1000307، پاییز و زمستان 1387 (نشریه)