اهمیت انتقال فرهنگ در کسب مهارت‌های زبانی

نویسنده

چکیده

چندین دهه است که آموزش زبان بدون در نظر گرفتن فرهنگ، آداب و رسوم ملل، منسوخ شده است. بر اساس نظریه‌های معاصر، علم آموزش زبان‌های خارجی و کسب مهارت زبانی، بدون شناخت مسائل بین فرهنگی ناپایدار خواهد بود. واقعیت این است که گرایش گاه شدید زبان‌آموزان به فرهنگ و شیوة زندگی جوامع مقصد، انگیزة گروه قابل توجهی از آنها است. روش‌های جدید آموزش زبان‌های خارجی بر اساس نظریه‌های ارتباط بین فرهنگی، استفاده فرهنگ مقصد را نه تنها به عنوان ابزاری برای یادگیری زبان می‌دانند، بلکه اصل آموزش را بر پایة انتقال اطلاعات فرهنگی می‌گذارند. در تکمیل روش‌های جدید آموزش زبان‌های خارجی، مقالة حاضر با تأکید بر نقش فرهنگ مبدأ و مقصد در آموزش زبان‌های خارجی با بکارگیری تحقیقی جامع دربارة چگونگی ارایة زبان آلمانی در مؤسسات آموزشی ایرانی، ضمن بررسی ریشه‌ها و عناصر فرهنگی تأثیرگذار در آموزش زبان، علل توجه به عناصر مهم فرهنگی را که سهم بسزایی در کسب مهارت زبانی دارند، تحلیل می‌کند. بر اساس این تحقیق، تنها کسب مهارت زبانی در پرتوی شناخت فرهنگ‌ها موجب اشراف زبان‌آموز بر کنش و واکنش مناسب در ارتباط مستقیم با متکلمان زبان مقصد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language Competence in the Beam of Cultural Recognition

چکیده [English]

Intercultural comeptence was ignored in foreign language didactics for a long time. Modern studies reveal that if we do not pay attention to this important competency, acquisition of language comeptence will not be stable. The New methods of foreign language didactics are based on intercultural communication. They not only use the target culture as a suitable means for language acquisition but also put emphasis on the role of cultural information transition as a substantial goal. To integrate new methods of foreign language didactics, the present article, emphasising on the role of culture in foreign language learning, has conducted a general research on the presentation of German language in Iranian language institutes to study and analyze the cultural roots and elements in language learning and the causes of attention to the important cultural elements which have a significant role in acquiring language competence. According to this research, only acquisition of language competence in the beam of culture recognition enables a language learner to have a suitable reflex directly against target speakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture recognition
  • home culture
  • Intercultural Communication
  • language competence
  • target culture