دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، پاییز و زمستان 1387 
3. تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار

کیوان زاهدی؛ حسن عشایری؛ فرشته رحیم زاده


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1387
ویژه نامه انگلیسی
پاییز و زمستان 1387
ویژه نامه آلماین
پاییز و زمستان 1387
ویژه نامه روسی
پاییز و زمستان 1387
نشریه
پاییز و زمستان 1387
نشریه
بهار و تابستان 1387
ویژه نامه روسی
بهار و تابستان 1387
نشریه
بهار و تابستان 1387