دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، اسفند 1387 
تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار

کیوان زاهدی؛ حسن عشایری؛ فرشته رحیم زاده