بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی

نویسنده

چکیده

در زبان روسی پسوندهای زیادی در ساخت کلمات مصغر، با معنی تحبیبی، مشارکت دارند.تنوع ساختار و معانی آنها، فهم و درک آن را برای زبان‌آموزان ایرانی مشکل کرده و باعث اشتباهات زیادی در ترجمه و آموزش این مبحث مهم می‌گردد.بسیاری از پژوهشگران و زبان‌شناسان خارجی و روسی، مبحث کلمات مصغر (با معنی تحبیبی) را بررسی و مطالعه کرده‌اند، اما هنوز هم جوانبی از آن مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است.
پسوندها، نقش بسیاری در بیان معنی تحبیبی، به ویژه در قالب و ساختار کلمات مصغر دارند.تعداد این پسوندها در زبان روسی قابل توجه‌اند و با بسیاری اسامی ترکیب می‌شوند. لازم به ذکر است که پسوندها با دیگر کلمات نیز، مانند صفات ترکیب می‌شوند ولی به کمک آنها کلمات مصغر با معنی تحبیبی ساخته نمی‌شوند. در صورتی که در زبان فارسی در بسیاری موارد به کمک صفات، معنی تصغیر را بیان می‌کنیم. اسامی مصغر در زبان روسی، بیشتر از دیگر زبان‌ها، همه مفاهیم و معانی ظریف خرد و کلان را بیان می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Going through Structural and Conceptual Diminutive Words in Russian and Persian Language

چکیده [English]

There are several suffixes in creating diminutive words with endearing meanings in the Russian language. Structures and their meaning variations, make it difficult for Iranian pupils to comprehend its concepts which leads to a multitude of errors in translating and instructing this important issue. Many foreign and Russian researchers and linguists have studied and gone through diminutive words issue, yet, all of its aspects has not been fully covered. Suffixes play a major role in stating endearment meaning in diminutive words, templates and structures. The number of these suffixes in Russian language is noticeable and is combined with several nouns. It must be noted that, suffixes could be combined with many of other words such as adjectives but diminutive words with endearment meanings can not be produced with the aid of them. However, we can state the concept of diminution with the use of adjectives in the Persian language. In the Russian language though, all meanings and delicate concepts by far outnumber those of other Languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective Meaning
  • Diminutive Words
  • Evaluation
  • Issue
  • Structure
  • Suffixes
  • supplement