پایایی و روایی پرسشنامة راهبردهای یادگیری آکسفورد SILL))

نویسندگان

چکیده

بیش از سه دهه است که استادان، محققان و کارشناسان آموزش زبان اتگلیسی به «راهبردهای یادگیری» (Learning Strategies) پرداخته‌اند. از تحقیقات روبین (1975) و ا سترن (1975) گرفته تا طبقه‌بندی راهبردهای یادگیری آکسفورد (1990) و نظریه‌های زبان‌آموزی اومالی و شاموت (1990) که در بردارندة راهبردهای یادگیری‌اند، همه و همه تلاش کرده‌اند که راهبردهای زبان‌آموزی مناسبی را شناسایی کنند. آنچه که همزمان با این تحقیقات مطرح بوده است، همانا پایایی (Reliability) و روایی (Validity) ابزارهای انتخاب راهبردهای یادگیری است. در این مقاله، نتایج اجرای یک پرسشنامة راهبردهای یادگیری به نام «پرسشنامة راهبردهای زبان‌آموزی» آکسفورد (1990 گزارش می‌شود. این پرسشنامه پنجاه سؤالی است و برای کاربرد در محیط‌های غیر انگلیسی زبان طراحی شده است. نتایج این تحقیق - که با روش آماری «تحلیل عامل تأییدی» (Confirmatory Factor Analysis) و «آلفای کرانباخ»(Cronbach’s Alpha) بدست آمده است، نشان می‌دهد که پایایی پرسشنامة SILL مناسب است، ولی روایی سازة آن در حد انتظار نیست؛ پس، باید سازه‌های آن را بازنگری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Construct Validity and Reliability of Oxford's Strategy Inventory for Language Learning (SILL)

چکیده [English]

For the past three decades or so, language teachers, researchers and educators have been working on language learning strategies. From early examples of research such as the studies carried out by Rubin (I 975) and Stern (1975), to taxonomies of strategies like that drawn up by Oxford (1990), to theories of language acquisition which incorporate strategies (O'Malley & Chamot, 1990), much work has been done to identify what might be good language learning strategies. A major problem in measuring the learning strategies of learners of English as a foreign language (EFL) is the development of a valid and reliable instrument. This article deals with Oxford's Strategy Inventory for Language Learning (SILL). In fact, the present study investigate the reliability and construct validity Oxford's 50-item questionnaire designed to be used in foreign language settings. Five hundred and sixty eight Iranian BS and BA students took the questionnaire. The results revealed that the SILL has acceptable reliability, but does not enjoy satisfactory construct validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construct validity
  • foreign language learning
  • Learning Strategies
  • reliability
  • second language acquisition
  • The SILL Questionnaire