تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر

نویسنده

چکیده

در مطالعه ادبیات معاصر غرب که همه چیز آن در بحث پسامدرن، یا سایر صفاتی که برای این دوره بکار می برند، فرو رفته است، به قضایایی برخورد می کنیم که نزد سایر ادبا و شاعران نیز رواج داشته است. از جمله شکل گیری مکتب سوررئالیسم است که در ابتدای قرن بیستم در فرانسه ظاهر شد. در مقالهً حاضر، بدون این که به جزئیات تاریخی این مکتب اشاره شود، به پژوهش در زمینه نقاط مشترک جهان بینی این نوع ادبیات و آنچه که در تفکر معاصر شاهد آنیم، پرداخته ایم. هرچند در غرب پژوهش های بسیاری در بارهً مکتب سوررئالیسم انجام گرفته است، اما با توجه به بازنمایی چندین ویژگی از این جنبش در نوشته های ادبی- فلسفی سال های اخیر و دگرگونی علوم انسانی، یافتن پیوندهای دنیای سوررئالیست ها با دنیای امروز و تطبیق برخی از پیام های آن ها با یافته های جدید، ضرورت می یابد. این مقاله در نظر دارد در سه بخش این تشابهات را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Surrealism on Contemporary Thought

چکیده [English]

Post modernism and its related issues are deeply sown in contemporary western literature and thereby prevalent in the works of several writers. One of these domains could be the "Surrealist Movement", at the beginning of the twentieth century in France. In this paper, without referring to details of this school, we have assigned a research to common aspects of vision in this kind of literature and issues we witness in contemporary thought. Although many papers have been written in western countries on the "Surrealist Movement", none the less considering the new appearance of some qualities in recent years and mutation of human sciences, it will be necessary to find links between the surrealist world and the current situation, and to compare some messages of this movement on recent achievements of literature and philosophy. Therefore, this paper attempts to point out these similarities in three sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dreams
  • Language
  • modern
  • Poetry
  • Post modern
  • Surrealism
  • Unconscions