حضور مترجم در متن روایی

نویسنده

چکیده

این مقاله، حالت‌های حضور مترجم را در متن روایی ترجمه شده بررسی می‌کند. ابتدا، به پیشینة بحث اشاره می‌شود. آنگاه، به نقل از هرمانز که معتقد است متن ترجمه شده از آنِ صدای دومی است که همیشه در متن ترجمه شده حضور دارد، به سه حالت حضور مترجم به همراه نمونه آثار ترجمه شده، اشاره می‌شود: حالت‌(هایی) که در آن جهت‌گیری متن به سمت خواننده مستتر است؛ حالت‌(هایی) که زبان خود را بازتاب دهد یا به خود ارجاع دهد؛ حالت‌(های) بیش تعیّن‌پذیری بافت محور. سپس در بررسی این حالت‌ها، به مباحث پیدایی و ناپیدایی؛ مقاومت و اقلیت‌سازی ونوتی نیز اشاره شده، شیوه‌های غرابت‌سازی/ زدایی نیز ذکر می‌شود. در پایان به دیگر شیوه‌های حضور مترجم در سطح مسایل زبان محور نیز اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Translator's Presence in Translated Narrative Texts

چکیده [English]

This paper examines cases of the translator's presence in translated narrative texts. After reviewing the literature, Hermans believes that a translated text belongs to the second voice which is always present in a translation. The paper elaborates, through some translated passages into Persian, upon three cases of a translator's presence; namely, cases where the text’s orientation towards an implied reader is directly at issue; cases of self-reflexiveness and self-referentiality; certain cases of contextual overdetermination. Having referred to Venuti's (in)visibility, resistance and minoritization, this paper refers to Venuti's ways of domesticating and foreignizing the translation. Finally, it mentions other ways in which a translator shows him/ herself through the translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermans
  • (in)visibility
  • Second Voice
  • Translated Narrative Texts
  • Translator's Presence