پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر)

نویسنده

چکیده

مقالة حاضر به موضوع روابط قدرت و چگونگی حفظ آن در رمان بامداد خمار بر اساس نظریات آلتوسر(Althusser) (1990-1918) اندیشمند فرانسوی می‌پردازد. به باور آلتوسر فرایند حفظ قدرت به دو شکل صورت می‌پذیرد. در دورة ما قبل مدرن، حکومت‌ها با توسل به دستگاه‌های سرکوب‌گر (suppressive apparatuses) همچون ارتش، زندان، و ... قدرت خود را حفظ می‌کردند اما، در دورة مدرن شیوة حفظ قدرت، نامحسوس و از طریق دستگاه‌های ایدئولوژیکی (ideological apparatuses) همچون آموزش، ادبیات و... صورت می‌پذیرد. رمان بامداد خمار روایت مسیر هشتاد سالة تغییر جامعة ایرانی از یک جامعة سنتی به مدرن است. به همین دلیل به روشنی می‌توان روند تغییر شیوة حفظ قدرت، از شکل سنتی خشن به شکل نامحسوس و ایدئولوژیک مدرن را در آن دید. مهمترین محمل تجلی قدرت در جامعة ایرانی خانواده و مصداق عینی نمود این قدرت، پدرسالاری است. نوشتة حاضر به بررسی چگونگی حفظ این نمود قدرت (پدر سالاری) در رمان بامداد خمار می‌پردازد. در مقالة حاضر با تکیه بر عناصر داستانی در این رمان استدلال شده است که این رمان پیش از آن که داستانی رمانتیک باشد، روایتی است دربارة روابط قدرت در جامعة ایرانی از دوران سنتی تا دورة مدرن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patriarchal Ideology in Bamdede Khomar (Drowsy Dawn) Based on Luis Althusser’s Views

چکیده [English]

Althusser (1918-1990) argues that there are two ways to maintain power. In order to hold power, the ruling class in a pre-capitalist society depends on repressive apparatuses such as police and military force whereas in a modern capitalist society it chooses to use ideological apparatuses like religion, education or arts. Bamdede Khomar is the story of eighty years of development in Iranian society from a traditional community to a modern one. Therefore, it provides a proper case to trace the change of power from the pre-modern repressive methods to the modern ideological ones. The novel has focused on the institution of family as the most fundamental base in which power is represented. The well-known form of power in the traditional family is patriarchy. The present study investigates how this form of power (patriarchy) is maintained throughout the long history of Iranian development from a traditional society to a modern one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aesthetics
 • Althusser
 • appropriation
 • Bamdede Khomar (Drowsy Dawn)
 • Ecological potential
 • Haj Sayyed Javady
 • Ideology
 • Iran
 • patriarchy
 • Recreational activities
 • Sisangan Forest Park
 • User's preferences