زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت در خدمت اهداف انسانی

نویسنده

چکیده

تئاتر روایی (Episches Theater) برشت نقد تماشاگر را از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم برجهان می‌طلبد و او را به چالش با نظام حاکم و تعمق در بارة چگونگی تغییر آن فرا می‌خواند. برشت با استفاده از فن بیگانه‌سازی، در پی آن است تا با ایجاد فاصله میان تماشاگر، موضوع و شخصیت‌های نمایشنامه، از همزاد پنداری تماشاگر جلوگیری و این انگیزه را در وی ایجاد کند که با تفکرات منتقدانة خود در زمینة تغییرات اجتماعی و سیاسی، اقدامات اساسی به عمل آورد. یکی از مهمترین آثار برشت که در خدمت تئاتر روایی قرار گرفته‌اند، نمایشنامة زندگی گالیله است. برشت در این نمایشنامه از منابع تاریخی برای بررسی یکی از مشکلات جامعة مدرن بهره گرفته و به نمایشنامة خود جلوة درامی تاریخی در خدمت تئاتر روایی بخشیده است و با کمک امکانات مختلف تآتر روایی، تماشاگران را در برابر این واقعیت قرار می‌دهد که علم در صورتی در خدمت اهداف انسانی قرار می‌گیرد که مسئولیت اجتماعی و سیاسی نیز بپذیرد. از نمایشنامة زندگی گالیله سه طرح وجود دارد و در طرح‌های دوم و سوم همسو با جریانات سیاسی روز تغییراتی اعمال شده‌اند. در حالی که شخصیت گالیله در طرح اولیة این نمایشنامه تحت تأثیر پیشرفت علمی در خدمت اهداف انسانی قرار دارد، در طرح‌های بعدی در این خوش‌بینی، نظر به اختراع بمب اتمی و سلاح‌های مخرب خلل ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The life of Galileo: a narrative theatre of Brecht in disposition of human aims

چکیده [English]

The epic theatre of Brecht invites spectators to analyze dominant issues concerning economic, social, and political matters, additionally guiding them to consider possible alterations. In his plays, Brecht strives to prohibit the metamorphosis of spectators by creating a gap between characters and spectators thereby encouraging them to develop critical ideas about society. Readers therefore should avoid being subjective, and consequently be able to view contemporary issues objectively and critically. In The Life of Galileo, Brecht avails himself historical resources for resolving a significant modern issue, thereby transforming his play into a historical drama. According to Brecht, science should reflect social responsibility in order to be in the disposition of human aims. There are three schemes in The Life of Galileo. In the first scheme, Brecht believes that any scientific evolution brings about general progress for people-an idea derived from Galileo. In other schemes such as nuclear power and arms for the massacre of humanity, Brecht has undoubtedly questioned scientific evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epic theatre
  • historical drama
  • identitfication
  • modernism
  • Narrator
  • the alienation effect