نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی

نویسندگان

چکیده

در پی ارایة رویکردهای جدید در زمینه هوش- ضریب بهرة هوشی (IQ)، هوش چندگانه ((MI و اکنون هوش هیجانی(EQ)- پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشتة زبان انگلیسی بپردازد. بدین منظور از 328 دانشجو خواسته شد به پرسشنامة هوش هیجانی پاسخ دهند. سپس همبستگی نمرات هوش هیجانی آنان با مهارت‌های خواندن، شنیدن، صحبت کردن، نوشتن، و معدل تحصیلی در کل نمونه‌ها و به صورت مجزا در مردها و زن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رابطة معنادار هر چند اندک میان سازه‌های هوش هیجانی (هوش‌های درون فردی، میان فردی، حالت عمومی، کنترل استرس) با برخی مهارت‌ها و موفقیت تحصیلی، نشان داد. در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی به مدرسان و مولفان ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Role of Emotional Intelligence in Second Language Learning and Academic Achievement

چکیده [English]

Following the innovations in conceptualization of intelligence – form IQ, MI, to EQ, this study attempts to examine the role of emotional intelligence in second language learning and academic achievement. To this end, 328 students were asked to take the EQ questionnaire, the correlations between EQ and reading, listening, speaking, writing, and GPA were then computed for all participants and each gender, respectively. The results demonstrated that there are significant, though little, correlations between EQ, certain and some skills, and academic achievement. Finally, the results were discussed in the context of second language acquisition and suggestions were made for teachers and authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • Emotional intelligence
  • Second language learning
  • Skills