افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی

نویسنده

چکیده

این جستار، دعای سال نو را به منزلة اثری ادبی در نظر می‌گیرد. ابتدا به چند الگوی ارتباطی از جمله الگوی یاکوبسن، اشاره می‌شود. در این الگوها جایی برای موقعیت ارتباطی دین شناختی متصور نیست. این مقاله سرآغاز ورود به حیطة گفتمان دینی از جمله ادعیه است. ابتدا از پیشینة ادعیه به منزلة آثار ادبی سخن به میان می‌آید. بعد، به ویژگی‌های زبان ادعیه اشاره می‌شود. سپس نقش شعری دعا در پرتو ساختار و کارکرد زبان دعا از نزدیک بررسی می‌شود. در این بخش مؤلفه‌های ساختاری آواشناختی از قبیل همگونی آوایی، تناسب لفظ و معنا، بازی کلامی، قافیه و وزن زیر چهار گونة موسیقی کلام بررسی می‌شوند: موسیقی حروف، کلمات، جمله‌ها و متن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sound and Sense Enchantment in the Persian New Year's Opening Prayer as a Literary Text

چکیده [English]

This paper closely examines the Persian New Year's opening prayer as a literary text. Regarding different communicative models, including the Jacobson model, it shows that these models have never considered a place for religious communicative discourse. This paper endeavors to be a threshold for religious discourse, especially prayers. In doing so, it, first of all deals with the background of prayer as a literary work. It then points to the components of the language of prayer. Thirdly, it studies closely the prayer's poetic function in terms of structure and functions of the language of prayer. The emphasis, then, goes on to the phonological aspects of the New Year's prayer: alliteration, assonance, consonance, words play, rhyme and rhythm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary Text
  • New Year's prayer
  • persian
  • poetic function
  • rhyme and rhythm
  • word play