تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی موسیقی و نسبت آن با مفهوم شرق‌شناسی و دیگر مفاهیم کلیدی در اندیشه و نقد ادوارد سعید می‌پردازد. با توجه به مرکزیت موضوع فرهنگ در آثار سعید و تأکیدی که او بر رابطه و تبانی آن با امپریالیسم، استعمار و نگاه شرق‌شناسانه می‌گذارد، موسیقی کلاسیک غرب در آرای او اهمیت می‌یابد. تحلیل زمینه‌های فرهنگی‌ـ اجتماعی موسیقی کلاسیک غرب (در یکی از واپسین آثار سعید) چونان هنری که باز‌تابانندة جامعه بود و هم اثر‌گذار بر آن، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نوشتار است. این مقاله با بررسی ماهیت تناقض‌آمیز موسیقی از دیدگاه سعید ـ هنری مخاطب‌مدار و عمومی و در عین حال عمیقاً خصوصی ـ پایان می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Musical and Orientalist Elaborations: Edward Said on Music

چکیده [English]

This paper examines Edward Said’s views on music and its connection with key concepts such as orientalism and worldliness in his writings. It is suggested that to see the importance of classical Western music as a key component of Western culture in Said’s work, one has to take into account the centrality of culture in his critical views and the stress he puts on its complicity with Western imperialism and colonialism. The article reviews Said’s analysis of the socio-cultural moorings of Western classical music as an art which both reflected and affected society. Central to the paper is also Said’s account of the paradoxical character of music in its private/public dialectic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Edward Said
  • Elaboration
  • Music
  • Orientalist