تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان

نویسنده

چکیده

هدف اساسی فناوری آموزشی تسهیل، توسعه و تقویت فرایند آموزش و یادگیری است. فناوری آموزش و یادگیری زبان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترة علوم انسانی است که چارچوب نظری و اصول خاص خود را دارد. این فناوری، ماهیتی چند بعدی و میان رشته‌ای دارد که در نتیجة تحقیقات در اصول و مبانی نظری و عملی گستره‌های زبان‌شناسی کاربردی، زبان‌شناسی رایانه‌ای و دانش استفادة بهینه فناوری به وجود آمده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی، توصیفی، و تطبیقی، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش زبان را بررسی می‌کند. در این زمینه مراحل مختلف الگوهای آموزش زبان، مدیریت کلاس، مسئولیت استاد، منابع آموزشی و یادگیری و تهیه و تألیف کتاب‌های درسی مطالعه گردیده است. نتیجة تحقیق نشان می‌دهد که نقاط مشترک زیادی بین الگوهای آموزش زبان و الگوهای فناوری آموزش و یادگیری زبان وجود دارد. به یمن معرفی و ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در این حوزه، مدیریت کلاس به کل متحول شده و با رویکردی پژوهش محور و دانشجو محور انجام می‌پذیرد . مسئولیت مدرس نیز انباشت و انتقال اطلاعات نیست، بلکه مسئولیت‌های گوناگونی بر عهده می‌گیرد و باید فردی چند مهارتی باشد. الگوی بسته، محدود و متمرکز منابع آموزشی و یادگیری سنتی هم به الگویی باز، غیر متمرکز، نامحدود، و بری از محدودیت‌های زمان و مکان تبدیل می‌شود و نتایج بسیار راهبردی برای نظام آموزش و یادگیری زبان را به ارمغان می‌آورد. مطالب درسی برگرفته از فناوری، ماهیتی چند بعدی و حرکتی داشته و طراحان آن رویکردی فرایند - محور دارند نه محتوا - محور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information and Communication Technology in Language Teaching-Learning

چکیده [English]

The purpose of educational technology is to facilitate, develop, and strengthen teaching-learning processes. Computer-assisted language education technology is developed as a result of introducing information and communication technology in humanities. This technology has a multidisciplinary nature and is based on investigations carried out in theoretical and practical principles of applied linguistics, computational linguistics, and computer sciences.
The present article attempts to study the role of information and communication technology in language education. Theoretical principals and practical outlooks of different models of language teaching, classroom management, instructors' responsibility, teaching and learning resources, and material production are investigated. The result of the study reveals that there are a number of common grounds between language teaching models and the models of computer assisted language learning. Due to the introduction of information and communication technology and language education, the traditional approach in classroom management is radically changed and has attained a research-based and student-centered orientation. The instructors responsibility is not the transfer of information but that he should develop multi-skilling characteristics. The closed, limited, and centralized nature of teaching-learning resources is replaced by an open, decentralized, time and place free model. Technologically based materials have a multifaceted and kinetic nature and material producers assume a process oriented approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Language Teaching and Learning
  • Teaching Learning Resources