بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش

نویسنده

چکیده

بیش از نیم قرن است راجع به ژید، یکی از بزرگترین «استادان تفکر» قرن بیستم، و آثار او می‌گویند و می‌نویسند. شاید نتوان دربارة این سبک‌شناس برندة جایزة نوبل مطلبی تازه گفت؛ ولی در این مقاله می‌کوشیم با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و برداشت‌های ساختارگرا در تحلیل ادبی، بازتاب تجربیات شخصی ژید را در آثارش به تصویر کشیم و با ارائه تعاریفی دقیق از واژگان ضد اخلاق و اخلاق ستیز، بار منفی ضد اخلاق بودن را از او دور کنیم. ژید که پس از سفر به آفریقای شمالی برای درمان بیماری سل و آشنایی با اسکار وایلد، در کتاب مائده‌های زمینی به ناتانائل شور را می‌آموزد و ترغیبش می‌کند تا «همواره آماده باشد تا با شوری بی‌وقفه پرحرارت‌تر از پیش، هیجانات و شادی‌های جدید را پذیرا باشد»، در کتاب در تنگ نیز این دو درونمایه را، که پایه و اساس‌شان در مذهب مسیحیت است و ژید نیز بنا بر تربیت سرسخت مذهبی‌اش با آنها آشنایی کامل دارد، دوباره مطرح می‌کند. نویسنده‌ای که هم زندگی و هم آثارش پیوسته رویارویی تاریکی و روشنایی را نشان می‌دهند، در برابر چهرة فرشته وار مادلن (همسرش) خود را جهنم قلمداد می‌کند و بین آزادی و اجبارهای اخلاقی که همانا منشاء تضاد موجود در تفکر اوست، در نوسان است. او در کتاب اگر دانه نمیرد با نقل خاطرات دوران کودکی و نوجوانی‌اش صادقانه به درونی‌ترین تمایلاتش اعتراف می‌کند و نظریة عمل بی‌دلیل خود را که چالشی است در برابر خداوند و نظم جهان در کتاب سرداب‌های واتیکان ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection of Andre Gide's Private Experiences on His Works

چکیده [English]

Since more than half a century, much has been written and spoken about André Gide, one of the greatest thinkers of the 20th century. Perhaps, it seems that nothing new remains to be said about Gide, the winner of the Nobel Prize. However, effort will be made to demonstrate the effect of Gide's private experiences on his works by using the analytic-expressive method and structural theories in literacy criticism, also effort will be made to offer an exact definition for immoral and unethical words, in order to erase his negative reputation of being an immoral person. After traveling to North-Africa for curing his tuberculosis disease and there meeting Oscar Wild, Gide started to teach passion to Natanael in Fruits of the Earth and encourage her to be ready to experience new joys and anxieties, more than before. He shows these two themes again in Strait is the Gate, whose base is in the Christian religion which Gide knows completely because of his orthodox upbringing.
Gide's life and his works show the contrast between darkness and light. He introduces himself as hell compared to his angel-like wife, Madeleine. Freedom and moral limitations are the source of contradiction in his mind.While narrating childhood memories, he describes his intrinsic inclinations in If it die…: An Autobiography. He introduces his theory of "Action without Reason", which is an important issue against God and the regulation of the world in The Vatican Cellars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action without Reason
  • Andre Gide
  • contrast
  • passion
  • Readiness
  • Trustworthy
  • Unethical