دغدغة قصه‌گو: هاثورن و هنر داستان‌سرایی

نویسندگان

چکیده

این نوشتار به شیوة داستان‌سرایی ناثانیل هاثورن، به عنوان نقطة عطف تاریخ ادبیات آمریکا، می‌پردازد. یکی از پیامدهای انقلاب آمریکا بی‌بند و باری و ترک پایبندی به ارزش‌های خشکه مقدسان بود. کمی بعدتر رومانتیسیسم این شکاف را با ستایش فردیت نویسنده و نقش او درایجاد یک شخصیت نوین آمریکایی ژرف‌تر کرد. با درنظرگرفتن این حقیقت که هاثورن در چنین وضعیتی می‌نوشت، انتقال چنین مفاهیم مذهبی وسیاسی را به درون قلمرو داستان هاثورن می‌دید و تلاش می‌کرد پیش زمینه‌های خشک پیشین را بشکند و آنها را با شیوه‌ای که ابایی از محدود کردن معنی و دلایل وقایع ندارد، جایگزین کند تا، بدین ترتیب، از منظری متفاوت به دنیا و ساکنانش نظر بیفکند. این مقاله هاثورن را نویسنده‌ای آگاه نسبت به هنر خویش معرفی می‌کند، برای اثبات این سخن به بخش‌هایی از وقایع داستان اشاره می‌شود که هنرمند از خود ردپا بر جای می‌گذارد. همچنین، این گفتار با تأکید بر بخش‌های متفاوت داستان‌های وی و همچنین با تأکید بر زنجیرة وقایع، بر این نکته انگشت می‌گذارد که هاثورن راه را برای تفاسیر متفاوت از متن‌های خویش باز می‌گذارد، کاری که به صورت نمادین تلاشی است برای رهایی از قید و بندهای دست و پا گیر جامعه‌اش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Tale Teller's Preoccupation: Hawthorne and the Art of Story-Telling

چکیده [English]

Nathaniel Hawthorne's art of writing marks a specific point in the history of American Literature. The revolution brought with it libertine outcomes from adherence to strict Puritanical creeds of life. A little later, Romanticism intensified this break even further by glorifying the individuality of the author and his role in creating a novel American voice. Writing within such context, one can find the translation of such religious and political activities into the literary sphere of Hawthorne's fiction as he attempts to break former rigid perspectives, replacing them with a stance which is in no haste to confine meaning and cause of events, introducing a different perspective from which to see the world and its inhabitants. As a writer who is self-conscious of his art, intervening at points in the event of story-telling, Hawthorne leaves his texts open to various interpretations as he hints at alternatives to the stories and sequence of events. While heavily influenced by the history of his country, he is simultaneously attempting to emancipate from its confining restrictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • American Literature
  • Confining
  • individuality
  • Self Conscious
  • Story Telling