کلیدواژه‌ها = زبان روسی
زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی

دوره 13، شماره 47، اسفند 1387

حسین غلامی؛ حمیدرضا دادو


مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 10، شماره 29، بهمن 1384

امیر حسینی؛ مریم هنرور