چگونگی بیان مفهوم «التزام» در زبان‌های روسی و فارسی

نویسنده

چکیده

وجه، یکی از مقوله‌های گرامری فعل است که عموماً، در سه معنای اخباری، امری و التزامی، توجه زبان‌شناسان روسی و فارسی را برانگیخته است. ابزارهای زبانی برای بیان این مفاهیم، در زبان روسی و فارسی متفاوت‌اند. برای بیان وجه التزامی، در هر دو زبان، که بر قضیه‌ای غیر واقعی دلالت دارد، و تنها احتمال وقوع آن در گذشته و یا آینده می‌رفته و یا می‌رود، نه تنها فعل، بلکه عوامل زبانی متعدد دیگر تأثیر گذارند. هدف از این پژوهش، مطالعه و مقایسة ابزار زبانی بیان وجه التزامی و بررسی ساختارهای نحوی است، که در بیان این مفهوم، در زبان های روسی و فارسی کاربری دارند، و نیز یافتن وجوه تفاوت و تشابه زبانی آن است. از آنجا که، برای بیان وجه التزامی، در زبان فارسی، ابزارهای گرامری بیشتری دخالت دارند، بنا براین، معانی گرامری زمان و شخص در فعل جملة مورد نظر فارسی، دقیقاً مشخص است، در صورتی که، معانی مذکور، در وجه التزامی افعال زبان روسی، به دلیل نبود ابزار گرامری لازم، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Mood is one of the grammatical categories of verb, which has been generally used by Persian and Russian linguists in the sense of declarative, imperative and potential. The language elements are different in representing these concepts in Persian and Russian language. The potential mood is referred as an unreal case in both languages and the possibility of its occurrence is both in past and future tense. To express it, not only verbs but other language elements are also influential. The purpose of this research is to compare the language element for expressing the Potential mood and also to evaluate the syntactic structure, used in Russian and Persian language, and finally to find language distinctions and similarities. Since, in Persian language there are many grammatical elements to express the potential mood, the grammatical meanings of Tense, Person, and Number is accurately defined in the verb of the supposed sentence in Persian. While there are no necessary grammatical elements in the potential mood of Russian verbs, the mentioned meanings are not available in Russian language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grammatical element
  • grammatical meaning
  • Persian language
  • Russian language
  • The potential mood