دوره و شماره: دوره 12، شماره 39 - شماره پیاپی 1840، مهر 1386 (نشریه)