دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، اسفند 1386 (ویژه نامه انگلیسی)