دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، اسفند 1386 (ویژه نامه انگلیسی) 
6. نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب

سیدمحمد علوی؛ اسماعیل عبدالله‌زاده