بررسی رابطة بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان

نویسندگان

چکیده

این تحقیق رابطة بین انگیزه و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان توسط دانشجویان دانشگاه را مورد بررسی قرار داد. بعلاوه متغیرهایی چون جنسیت و سطح بسندگی زبان مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار استفاده شده در این تحقیق شامل موارد زیر می‌گردد:
الف- پرسشنامه‌ای در مورد انگیزه که توسط ولراند و همکاران (1992) ساخته شده بود.
ب- پرشسنامة دیگری در مورد راهبردهای یادگیری زبان که توسط اکسفورد (1990) ساخته شده بود.
ج- یک تست تافل.
نتایج این تحقیق نشان داد که انگیزة بیرونی رابطة معنی‌داری با انتخاب راهبردهای یادگیری زبان نداشت، این در حالی است که انگیزة درونی رابطه معنی‌داری با راهبردهای یادگیری زبان پیدا کرد. همچنین تفاوتی بین زنان و مردان به لحاظ انتخاب و استفاده از راهبردها وجود نداشت وسطح بسندگی زبان تفاوتی در استفاده از استراتژیک‌ها و راهبردها ایجاد نکرد. همچنین، زبان‌آموزان ایرانی بیشتر از انگیزة درونی برخوردار بودند تا از انگیزة بیرونی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study investigated the relationship between motivation and the use of language learning strategies by university students. Furthermore, variables such as sex, the level of proficiency were also investigated. The instruments used in the study consisted of: (a) a questionnaire on motivation which was developed by Vallerand et al. (1992), (b) a questionnaire on language learning strategies developed by Oxford (1990), and (c) a TOEFL developed by ETS (Educational Testing service). The results of this study revealed that extrinsic motivation did not correlate meaningfully with the choice of language learning strategies. On the other hand, intrinsic motivation correlated meaningfully with the choice of language learning strategies. Also, there was no difference between males and females in terms of strategy choice and strategy use. Furthermore, the level of proficiency did not make any difference in the type of strategies students used. It was also found out that Iranian learners were intrinsically rather than extrinsically motivated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extrinsic Motivation
  • intrinsic motivation
  • Langauge Learning Strategies
  • Level of Proficiency
  • Motivation