همانندی‌های نوشتاری و یادگیری واژگان تأثیر ایجاد آگاهی از همانندی‌های نوشتاری درون زبانی واژگانی در درک و تولید واژگان زبان دوم

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی تأثیر ایجاد آگاهی از همانندی‌های نوشتاری در درک و تولید واژگان زبان دوم، چهار گروه از دانشجویان درس زبان عمومی برگزیده شدند که از دو گروه به عنوان گروه‌های آزمایشی و از دو گروه به عنوان گروه‌های کنترل استفاده‌شد. افراد گروه‌های آزمایشی از شباهت‌ها و تفاوت‌های نوشتاری واژگان آگاه شدند، ولی چنین کاری دربارة افراد گروه‌های کنترل انجام نشد. در پایان دورة آزمایشی برای مقایسة درک واژگانی، از یکی از گروه‌های آزمایشی و یکی از گروه‌های کنترل، آزمونی چند گزینه‌ای انجام‌گرفت. با هدف مقایسة تولید واژگانی، به دو گروه باقیمانده یک فعالیت تولیدی زبانی داده شد. فرایند آماریANOVA نشان داد که بین میانگین نمرات گروه‌ها تفاوت‌های معنی‌داری وجود دارد. آزمون Scheffe هم نشان داد که آگاهی از همانندی های نوشتاری واژگانی، هم در درک و هم در تولید واژگان زبان دوم، تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To investigate the effect of raising awareness of partial synformy on second language vocabulary perception and production, four groups of university students in a general English course were selected. Two of the four groups acted as experimental groups and the other two as control groups. The participants of the experimental groups were made aware of the orthographic similarities and contrasts whereas the control group participants were not. At the end of the experimental period, two of the four groups (one experimental and one control group) were given a multiple-choice test to compare their perception of words. To study the effect of partial synformy on vocabulary production, the other two groups were given a production task. An ANOVA procedure was applied, the result of which indicated meaningful differences between means. The follow-up Scheffe test showed that awareness of partial synformy positively influences both vocabulary perception and production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intra lingual
  • orthographic similarities
  • Partial synformy
  • vocabulary perception and production