نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب

نویسندگان

چکیده

در حوزة درک مطلب در زبان خارجی شناخت کمی از میزان درک خواننده زبان خارجی در متونی که در آنها نمادهای منطقی به صورت آشکار و ضمنی به کار رفته‌اند و نیز در متونی که شیوة گفتمان آنها متفاوت است وجود دارد. این رساله به بررسی درک مطلب دانشجویان ایرانی دورة کارشناسی از متون داستانی، تفسیری و مباحثه‌ای که در آنها روابط بین گزاره‌ها به صورت ضمنی و آشکارا نشان داده شده است می‌پردازد.160 شرکت‌کننده با توانش‌های زبانی مختلف به سؤالات این نوع متون پاسخ دادند. نتایج بدست آمده تفاوت‌های چشمگیری بین سطح توانش زبانی، شکل گفتمان متن (تفسیری، داستانی، مباحثه‌ای) و نوع متن (با نماد و بدون نماد) را نشان داد. پاسخ‌های شرکت‌کنندگان در متون مختلف نیز تأثیر نوع و ساختار متن بر درک خوانندگان در اشکال ضمنی و آشکار نمادها در متن را نشان می‌دهد. در نهایت این نتایج تأثیر کمکی این نمادها را در درک مطلب نیز تأیید می‌کند. نتایج این تحقیق بر درک ما از ماهیت بلاغی و شناختی متون مختلف و نقش مثبت نمادهای منطقی در درک این نوع متون کمک می‌کند. بنابراین، مدرسان زبان، آزمون سازان و تدوین کنندگان متون درسی باید بیشتر به رابطه میان نمادهای متنی و انواع متون در طراحی و تدوین متون و روش‌های مناسب تدریس جهت بالابردن سطح درک مطلب خوانندگان زبان انگلیسی توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the area of foreign language reading research not enough is known of the extent to which foreign language readers can comprehend the texts in which textual signals are explicitly or implicitly marked, and in which the discourse mode varies from one type to another. This research investigates how Iranian undergraduate readers of English approach narrative, expository, and argumentative text types in which propositional relations have been explicitly or implicitly marked through connectors. Participants read passages of each text type in both their explicit and implicit versions. The readability, length, average word frequency, and learner level which are hypothesized to have affected the results of the previous studies were controlled. The results demonstrate significant differences between learner level, and the explicit and implicit versions. The results confirm the contributory effect of these markers in comprehension. Therefore, language teachers, testers, and materials developers need to further consider the relationship between textual signals and text types in devising appropriate materials and techniques to improve foreign language learners’ reading comprehension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argumentative text
  • Explicit/Implicit connectors
  • Expository text
  • Narrative text
  • Reading comprehension
  • Text type