تأثیر شناخت ساختار «بند» در درک متون انگلیسی دانشگاهی

نویسنده

چکیده

این تحقیق به بررسی مهارت خواندن همراه با درک مطلب در متن انگلیسی دانشگاهی می‌پردازد و هدف آن یافتن ارتباط بین معلومات و شناخت زبان‌آموزان (دانشجویان دانشگاه) از ساختار «بند» در متن انگلیسی و استنتاج مطلب موجود در آن می‌باشد. برای بررسی این نکته، 155 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران (دانشکده‌‌های هنرهای زیبا و فنی) انتخاب شدند. آنها به دو گروه مستقل در هر دانشکده تقسیم شدند. به گروه‌های آزمایش به مدت 10 هفته چگونگی ساختار «بند» در متن انگلیسی تشریحی آموزش داده شد. سپس با استفاده از یک آزمون درک مطلب شامل چند متن انگلیسی تشریحی دانشگاهی، توانایی استنتاج مطلب و تشخیص ارتباط منطقی دانشجویان از متن معین گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با محاسبات آماری تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که در گروه اول تفاوت معنی‌داری بین گروه گواه و آزمایش وجود دارد. بدین معنی که توانایی شناخت ساختار «بند» در متون انگلیسی نقش اساسی در استخراج معنی و تشخیص ارتباط منطقی در متن انگلیسی تشریحی دانشگاهی دارد. در حالی‌که این رابطه به صورت معنی‌دار در گروه دوم مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study investigates reading comprehension from the discourse point of view. It basically examined discourse knowledge of paragraph structure and the comprehension of academic/expository text. In this regard, it is assumed that it is the interaction between textual competence, including textual cohesion or rhetorical organization, and the text that can lead to discourse comprehension. Results of the study on 155 participants, consisted of two groups in two faculties of the University of Tehran, indicated that in terms of one group, there is a relationship between knowledge of text integration and text comprehension. The findings also revealed that the stage of discourse comprehension requires sufficient knowledge of discourse pattern to enable the readers to use clues for coherence and to focus on markers bringing logical relationship to the comprehension of academic text. However, regarding the results of the other group no significant differences between the experimental group and the control one was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic/Expository Text
  • Discourse analysis
  • Logical Relationship
  • Reading comprehension
  • Rhetorical Organization
  • Text