دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، آذر 1386 (ویژه نامه آلمانی)