آموزش زبان به شیوة شنیداری- دیداری در بستر مجازی

نویسندگان

چکیده

استفاده از رسانه‌های صوتی و تصویری در فرآیند آموزش زبان، از جمله مشخصه‌های شیوة شنیداری- دیداری محسوب می‌شود. وجود قابلیت‌های متنوع در اینترنت از قبیل آماده‌سازی و ارائه مطالب در قالب داده‌های صوتی و تصویری، امکان بهره‌گیری از این بستر را در آموزش زبان به شیوه شنیداری- دیداری فراهم نموده است. مقالة حاضر آموزش زبان به شیوه شنیداری- دیداری را در محیط اینترنت از دو بعد کارایی و سازگاری مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Die audiovisuelle Methode zeichnet sich vor allem durch die Einbettung visueller und auditiver Medien in das Unterrichtsgeschehen aus. Mit seinen multimedialen Gestaltungs- und Pr?sentationsm?glichkeiten gilt das Internet als eine umfangreiche Lernplattform für den mit audiovisueller Methode vermittelnden Sprachunterricht. Die vorliegende Arbeit besch?ftigt sich daher mit der Frage der Kompatibilit?t und somit Effizienz der audiovisuellen Methode auf der elektronischen Lernumgebung Internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audiovisuelle Didaktik
  • Audiovisuelle Medien
  • Fremdsprachenvermittlung
  • Lernen Durch Verst?rkung
  • Virtuelle Lernszenarien