مفهوم و جایگاه چکامه در زبان فارسی نوین

نویسنده

چکیده

بیش از یک سده است که دانشمندان خاورشناس و ادبا در تلاشند تا ریخت و قالب شعر و سرودهای پیش از اسلام ایران را یافته و تعریف و سرچشمة و سرآغاز شعر فارسی، به ویژه چکامه را تعین کنند. در این زمینه عقیده‌های گوناگونی ابراز شده است. گروهی ریشه‌های چکامه‌های فارسی را در دوره‌های پیش از اسلام جستجو کرده‌اند و بر این باورند که چکامه در ایران از دیرباز رواج داشته است. گروه دیگری برخلاف این، بر این باورند که شعر در زبان فارسی در اثر تماس و یا نزدیکی و تأثیرگذاری زبان عربی بر فارسی به وجود آمده است. از آنجا که بر اثر تغییر خط و زبان فارسی در درازای تاریخ چند هزارسالة ایران - از فارسی باستان یا اوستایی به فارسی میانی یا پهلوی و سپس از پهلوی به فارسی دری- و در اثر بحران‌های سیاسی و نابسامانی‌های اجتماعی - حملة عرب‌ها و یورش مغول‌ها در چند نوبت- بیشترین گنجینه‌های ادبی و فرهنگی ایران از میان رفته و در نتیجه سند کتبی فراوانی در این زمینه در دست نمی‌باشد، پاسخ قاطع به این پرسش نیازد به پژوهش‌های فراوان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Seit mehr als einem Jahrhundert bemühen sich die Orientalisten, die vorislamische Gedichtform im iranischen Sprachraum zu erforschen, um Herkunft und Ursprung der neupersischen Dichtung, insbesondere des Panegyrikus, aufzukl?ren. Zu dieser Thematik wurden verschiedene Meinungen ge?u?ert. Die eine Gruppe sucht die Wurzel des neupersischen Panegyrikus in der vorislamischen Zeit und glaubt, dass sie im iranischen Raum zu Hause sei. Die andere Gruppe meint dagegen, dass sie infolge des arabischen Einflusses erst in der neupersischen Poesie zustande gekommen sei. In Bezug auf die Pahlavi-Sprache zu der Zeit der Sassaniden hatten die Forscher lange gezweifelt, ob es jemals in dieser Sprache Poesie gegeben h?tte. Denn in den überlieferten Werken lie? sich keine diesbezügliche Spur finden (Natel Khanlari 1971:44). Gelegentlich wurde sogar der Verdacht ge?u?ert, dass jene Epoche keinerlei Literatur hervorgebracht habe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta
  • das Neupersische
  • Pahlavi
  • Panegyrikus
  • Poesie