ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ

نویسنده

چکیده

ارنست یونگر، نویسندة ادبیات جنگ در دهة بیست و ایدئولوگ نئوناسیونالیسم، با نوشتن کتاب قلب ماجراجویانه در سال 1929 نشانه‌‌هایی از دورة جدید فعالیت ادبی خود به نام جهان اندیشه‌‌ها را ارایه داده است، اما این بدان معنی نیست که او دیگر مسایل سیاسی روز را مورد بررسی قرار ندهد. وی اگرچه در آغاز دهة سی در صدد این بود که از نگارش ادبیات جنگ در خدمت نئوناسیونالسم خودداری کند، ولی کتاب کارگر، نوشته شده در سال 1932، همچنان بیانگر تردید او طی یک مسیر ادبی جدید است. این نکته در کتاب برگ‌‌ها و سنگ‌‌ها نیز که در سال 1334 منتشر شده و در آن نه فقط دیدگاه‌‌های ادبی، بلکه مسائل سیاسی نیز مورد بحث قرار گرفته‌اند، هویدا است. انتشار رمان بازی‌‌های آفریقایی در سال 1936، نشان‌‌دهندة عقب‌‌نشینی کامل ارنست یونگر از ادبیات جنگ است. او سرانجام با کتاب بر فراز صخره‌های مرمر در سال 1939، شیوه‌ای جدید در آثار ادبی خود برمی‌گزیند و مبارزه‌ای سمبلیک علیة خشونت، دیکتاتوری، آنارشیسم و اقدامات جنایتکارانة سردمداران رایش سوم ارایه می‌دهد. البته نباید از نظر دور داشت که این مبارزه در نزد نویسنده در لفافه و در قالب فرار به طبیعت روی می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

1929 deutet Ernst Jünger, der Kriegsbuchautor der 20er Jahre und der Ideologe des "Neuen Nationalismus", mit dem Abenteuerlichen Herzen eine neue ?ra in seiner schriftstellerischen T?tigkeit an, die als Welt der Reflexionen bezeichnet wird; das bedeutet jedoch nicht, dass er sich nicht mehr mit politischen Fragen der Zeit auseinander setzt. Obwohl er Anfang der 30er Jahre das Abfassen der Kriegsbücher aufzugeben pflegt, zeugt Der Arbeiter (1932) von einem literarisch unschlüssigen Jünger. 1934 offenbart er mit Bl?ttern und Steinen, dass er sich nicht sicher ist, ob er sich als Literat oder politisch interessierter Schriftsteller bet?tigen soll. Mit den Afrikanischen Spielen (1936) gibt er endgültig die politische Schriftstellerei auf. Auf den Marmorklippen (1939) bezeugt Ernst Jüngers neue politische Pr?senz. Damit er?ffnet er einen symbolischen Kampf gegen Gewalt, Diktatur und Anarchie und lehnt die verbrecherische Praxis der Machthaber des Dritten Reiches ab, doch entzieht er sich dem Zeitgeschehen durch mythologische Verschlüsselungen und die Flucht in die Natur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abenteuer
  • Arbeiter
  • Innere Emigration
  • Krieg
  • Neuer Nationalismus
  • politischer Rückzug